Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Avtalslicenser

Författare: Katarina Renman Claesson, april 2015.

Kopiera och dela med stöd av Bonus Copyright Access avtalslicenser

Det finns ett särskilt stort behov för lärare, studenter och elever att kunna göra kopior i undervisningssyfte. Därför har universitet och högskolor (och skolor) ingått avtal med Bonus Copyright Access, som bevakar upphovsmännens ensamrätt.

 

En årlig ersättning (f.n. 200 kronor per helårsstudent) ska täcka och göra det tillåtet för lärare och studenter att i undervisningssyfte kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk. Lärosätets distansundervisning inom Sverige omfattas också.

 

Från 1 januari 2014 omfattar Högskoleavtalet (med Bonus) både analog och digital kopiering.

 

När förlagan är analog får lärare och studenter exempelvis fotokopiera och skanna in verket. När förlagan är digital får de skriva ut, ladda ned från internet och föra över verket från ett digitalt lagringsmedium till ett annat digitalt lagringsmedium, exempelvis till ett USB-minne.

 

Men, Högskoleavtalet innebär inte att det är "fritt fram att kopiera allt". Det är därför viktigt att både du och dina studenter känner till de begränsningar ii rätten att kopiera och dela som avtalet medför.

 

Från samma analoga förlaga t.ex. en bok får lärare och studenter kopiera och dela 15 %, men inte mer än 15 sidor, per student och kalenderhalvår. (15/15-regeln).

 

Från samma digitala förlaga, t.ex. en digital publikation får lärare och studenter kopiera motsvarande 15 A4-sidor per student och kalenderhalvår.

 

Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur (sådan förlagsutgiven kurslitteratur som ska studeras i kursen).

 

Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får inte kopieras utom i tre fall:

  • Om det i sådan litteratur ingår enstaka verk och endast ett mindre avsnitt, som inte överstiger 15 sidor, ska läsas får avsnittet
  • kopieras enligt 15/15-regeln
  • Enstaka avsnitt får kopieras för att läggas in i en presentation (t.ex. Powerpoint).
  • Enstaka avsnitt får kopieras för examinationsuppgift.

 

Det är tillåtet att dela papperskopior och utskrifter samt dela digitalt via e-post och nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har åtkomst till kopiorna.

 

Verk får även visas på skärm eller med projektor, eller presenteras på annat sätt vid undervisning. Presentationsbilder får skrivas ut, delas ut och överföras digitalt mellan lärare och studenter i en undervisningsgrupp inom lärosätet.

 

Lärare får enligt Högskoleavtalet även kopiera ett exemplar av ett verk i form av papperskopior till sig själv. Verket får i sådant fall kopieras i sin helhet.

Alla typer av svenska och utländska offentliggjorda bilder, texter, noter får kopieras ur exempelvis fackböcker, läromedel, press, digitala publikationer och webbplatser.

 

För att få kopiera inspelad musik, film, radio- och TV-program (s.k. audioverk och audiovisuella verk) behövs andra avtal.

 

Kopiering av datorprogram omfattas inte heller av detta avtal.

Observera att om lärosätet har ingått annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade verk får kopieras och användas gäller villkoren i det avtalet (t.ex. bibliotekets databaslicenser).

 

Körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- och orkestermaterial och som finns att köpa eller hyra får inte kopieras.

 

Vid offentlig konsert får kopierade noter med eller utan sångtext inte användas. För framföranden inom ramen för den ordinarie utbildningen är det dock tillåtet att kopiera (i enlighet med övriga regler i avtalet) till den eller de studenter och lärare som ska medverka vid framförandet.


Upphovsmannens respektive fotografens namn ska framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet. Även källan (var materialet är hämtat) ska framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet.


Högskoleavtalet gäller för följande undervisning:

  • Högskoleutbildning enligt högskolelagen

  • Utbildning som kan leda fram till examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina

  • Uppdragsutbildning som regleras enligt förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor eller av avtal med staten

  • Intern fortbildning av högskolans personal

  • Yh-utbildning vid högskolor och universitet

  • Basårsutbildning (högskoleintroducerande utbildning och behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor)

 

Även samtliga kommunala och landstingskommunala för-, grund-, och gymnasieskolor har avtal med Bonus Copyright Access – Skolkopieringsavtalet. Skolkopieringavtalet gäller även för alla friskolor som tecknat avtal. Läs mer om vilka avtal som finns och vad de innebär på Bonus Copyright Access hemsida.

Källor

Kopieringsavtalen med Bonus Copyright Access

Se även Referenser

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens