Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Arkivering

Långtidslagring av digitala data är ett svårt och allvarligt problem för hela det moderna samhället och många frågor återstår att lösa.

 

Det strategiska konceptet för digitalt bevarande är och har länge varit öppna, leverantörsoberoende standarder och en kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia. Detta medför dock stora kostnader, kontinuitetsproblem och risker vad gäller dataintegriteten.

 

Stora mängder av information från datorernas barndom har redan gått förlorad på oläsliga magnetband och skrotade i skivminnen.

 

Ett tips är att alltid skriva ut viktiga dokument och digital information på papper och förvara dem i en pärm. Kontakta också arkivarien på din högskola för att få veta vad som gäller för arkivering av material från nätbaserad utbildning.

 

Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv.

 

När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras. Löpande utarbetade dokument t.ex. protokoll, skrivningar eller fakturor arkivläggs efter hand. Varje anställd ansvarar för att handlingar som ska arkivläggas överlämnas för arkivering.

Universitet och högskolor sparar inte alla handlingar som inkommer eller som de själva producerar. Men, för att kunna kasta handlingar gäller särskilda regler.

 

För att förstöra (gallra) allmänna handlingar krävs i regel ett beslut utfärdat av riksarkivet. Dessa beslut är ofta gemensamma för hela högskoleområdet. Fråga arkivarien på din högskola om ni har begärt och fått ett sådant och vad det innebär för dig.

 

I detta avsnitt finner du kortfattad information om arkivlagen och vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller digital arkivering och nätbaserad eller IT-stödd utbildning.

 

Svar på frågor om arkivering finner du under Frågor & svar om arkivering. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till ditt lärosätes arkivarie.

 

Arkivlagen i fulltext samt direktlänkar till Riksarkivet och några andra bra webbsidor om arkivering och gallring finner du också här. Fler resurser hittar du under Läs- & länktips.

Referenser

Arkivlagen (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Länktips

Riksarkivet

Statskontoret

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även:

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens