Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Hur påverkar PuL:s bestämmelser yttrandefriheten på Internet?

Fråga

Hur påverkar PuL:s bestämmelser yttrandefriheten på Internet?

 

Svar

Det är inte särskilt enkelt att dra en skarp gräns mellan personuppgiftslagens (1998:204) tillämpningsområde och den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

 

Av 7 § PuL framgår i och för sig att lagens bestämmelser inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Man kan konstatera att rättsläget håller på att förskjutas i riktning mot att informationsfriheten inte minst på Internet stärks.

 

Personuppgiftslagens bestämmelser kan idag inte sägas hindra publicering till och med av kränkande eller nedvärderande yttranden på Internet, förutsatt att syftet är "att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten" (se domen i det så kallade Ramsbro-fallet, NJA 2001 s. 409).

 

Det faktum att det inte rör sig om ett PuL-brott innebär dock inte att kränkande yttranden kan utgöra ett förtalsbrott enligt vad som följer av brottsbalkens bestämmelser.

 

Från och med 1 januari 2003 kan man anmäla en ansvarig utgivare för sin hemsida hos Myndigheten för radio och tv. Det innebär att yttrandefrihetsgrundlagen blir tillämplig istället för personuppgiftslagens bestämmelser.

 

Observera att man bara kan få utgivningsbevis för webbsidor och liknande tjänster; där det inte är möjligt för användarna att ändra det innehåll som blir direkt tillgängligt för andra användare.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens