Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar för buggar i en utbildningsplattform (LMS)

Fråga

En lärare skapar en kurs med ett återställbart test på högskolans utbildningsplattform (ett kommersiellt LMS). Det finns en funktion i detta LMS som gör att varje student kan nollställa resultatet från testet för att kunna börja om, innan han eller hon lämnar in svaret "på riktigt", d.v.s. en sorts övningsfunktion.

 

När testresultaten kommer in under dagen kliar sig läraren i huvudet och undrar hur han ska tolka svaren han fått in. En bugg i LMS:et gör att det blir näst intill omöjligt för honom att se vad studenterna faktiskt har gjort när samma test kan nollställas och skickas in flera gånger av olika individer under kort tid. Det gamla testresultatet skrivs nämligen över varje gång ett nytt skickas in.

 

Vem har egentligen svarat och vem har jag faktiskt godkänt? Har någon student lämnat in ett svar utan att jag märkt det och kunnat godkänna resultatet innan det skrivits över? Läraren känner sig väldigt osäker och trött på det hela. Studenterna är arga och upprörda och säger: "Så här får det inte gå till".

 

Allt berodde på att läraren valt att kombinera två olika funktioner i LMS:ets "testgenerator" (återställbara test med godkännande av svar), vilket var fullt möjligt. Läraren kunde inte testa hur det fungerade i förväg, utan först när flera svar kom in nästan samtidigt upptäcktes buggen. Var ligger ansvaret för det inträffade?

Svar

Ett datorbaserat test avseende en enskild students prestation omfattas av personuppgiftslagens bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige – vanligen universitetet eller högskolan som juridisk person – har ett ansvar för att behandlingen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt (se 9 § och 28 § PuL).

 

Till bilden hör även att examination förvaltningsrättsligt är att betrakta som myndighetsutövning. Det åvilar alltså examinator att följa förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om beslutsfattande som bl.a. reglerar omprövning av beslut (27-28 §§ FL).

 

Frågan om leverantören kan ställas till ansvar för och bli ersättningsskyldig p.g.a. bristande funktionalitet i den kommersiella utbildningsplattformen får avgöras mot bakgrund av aktuellt avtal och allmänna avtalsrättsliga principer.

 

Referenser

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)


Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Förvaltningslagen (2017:900)

Avtalslagen (1915:218)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens