Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Examination

Det är regeringen som beslutar om vilka examina som högskolan får utfärda. De krav som är gemensamma för svenska universitet och högskolor har samlats i högskoleförordningen.

 

Varje universitet och högskola får också besluta om egna examensföreskrifter. Det har lett till att det idag finns vissa skillnader i krav mellan landets universitet och högskolor.

 

Nätburen examination innefattar alla olika examinationsformer där digitalt stöd ingår. Det kan exempelvis handla om muntlig examination via digitala verktyg för webbkonferens, digitala funktioner för test och frågeformulär, digitala diskussionsforum eller synkron kommunikation via en lärplattform.

 

En examinationsform som blir allt vanligare är hemtentamen, d.v.s. att lösningar på hemuppgifter, papers eller svar på diskussionsfrågor skickas in i form av elektroniska dokument.

 

Naturligtvis kan det vara svårt att avgöra om den studerande själv har genomfört lösningen eller om någon annan har gjort det. Det är tillåtet att diskutera materialet i olika källor med andra, men det är viktigt att varje hemtentamen har skrivits individuellt, om det inte är frågan om en gruppuppgift. Att direkt återge någon annans text utan att ange att det rör sig om citat eller att lämna in en text som är nästan identisk med en annan kursdeltagares betraktas som försök till plagiat, vilket kan leda till tidsbegränsad avstängning från vidare studier.

En hemtentamen är alltid ett uttryck för att läraren har ett stort förtroende för den studerandes hederlighet.

 

Gruppexamination i form av seminarier där man ska visa sina kunskaper för läraren genom att bidra till en virtuell diskussion med initierade och välformulerade inlägg på kurswebbens forum är något som också används flitigt i nätkurser.

 

I båda fallen har läraren och studenten oftast en gemensam syn när det gäller examinationens roll i utbildningen - att den inte bara är en kunskapskontroll utan också ett viktigt lärtillfälle.

 

En kartläggning av Inger Östholm för Nätuniversitet 2003-2005 "Nätburen examination" visade att flera olika examinationsformer användes vid svenska lärosäten och att rättssäkerheten vid nätburen examination inte skilde sig från examination på campus.

 

Intresset för att använda nätburen examination vid salsskrivningar med stora studentgrupper har ökat under senare år. Utvecklingen går mot att studenterna ska kunna använda sina egna datorer som med särskild mjukvara blir "låsta" för användning av otillåtna hjälpmedel.

 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gjorde 2014 en pilotstudie kring digitala salsskrivningar. Den visade att det fortfarande finns tekniska och juridiska svårigheter. I studiens arbetsrapport kan du läsa mer om deras erfarenheter och slutsatser.

Lagtexter

Förvaltningslagen (2017:900)

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)


Länktips

Rättssäker examination - Högskoleverkets rapport, den andra omarbetade upplagan. 2008:36 R. (pdf)

Hult, A. Examinationen är kursen - en analys av examination i kurser över nätet. NSHU Rapport 2007:5 (pdf)

Statskontoret

Universitetskanslerämbetet, särskilt den del som handlar om lagar och regler

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens