Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad skyddas?

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Vad skyddas? 

Litterära och konstnärliga alster måste vara originella för att skyddas av upphovsrätt. Det kan vara svårt att veta precis vad som krävs för att något ska vara originellt, d.v.s. vara "resultatet av någon eller någras egna intellektuella och individuella skapande". Några förtydliganden har getts av EU-domstolen, som i ett antal domar engagerat sig i hur originalitet ska förstås inom EU.


Kravet på en intellektuell insats gör att fakta och korta nyhetsnotiser, typ "det är soligt ute" inte skyddas. Det som skapas av djur eller maskiner skyddas inte. En "selfie" tagen helt själv av en apa kan därmed inte få upphovsrättsligt skydd, hur bra och uttrycksfull bilden är må vara. Inte heller konst framställt av maskiner, utan inblandning av mänsklig styrning, skyddas.


Kravet på individualitet avser att alstret på något sätt ska spegla just upphovsmannen. Det får inte vara en (medveten) kopia av någon annans verk och det måste ha funnits viss kreativ valfrihet i utformningen. I skapandeprocessen måste det ha funnits ett variationsutrymme så att slutresultatet inte bara är resultatet av funktionella krav eller en rutinmässig arbetsinsats. (Se NJA 2009 s.159 Maglite). Om valfriheten är begränsad av något skäl, t.ex. av tekniska, funktionella, ekonomiska, naturliga, logiska krav eller förutsättningar, kan det medföra att utrymmet för eget skapande, den kreativa friheten, inte är tillräckligt för att åstadkomma en individuell form.

 

Det är slutresultatet som bedöms och det spelar ingen roll om skapandet faktiskt utgick ifrån någon annans verk och inte "ett vitt ark".


Det är inte heller längden eller omfattningen av ett uttryck som avgör. Många gånger kan exempelvis enskilda meningar i en dikt, några noter i en komposition, ett kort klipp i en film eller en liten del av en bild i sig uppfylla originalitetskravet.

Sammanfattningsvis innefattar kravet på originalitet att uttrycket, oavsett kategori av verk, utgör upphovsmannens egna (individuella), intellektuella skapelse.

 

EU-domstolen har klargjort att när det gäller alla olika typer av verk, så är vikten av valfrihet och kreativ frihet för att skapa ett originellt alster samt skicklighet och arbetsinsats (skill and labour) inte tillräckligt för ett upphovsrättsligt skydd och att funktionen inte utgör en del av det skyddade verket.

 

I lagens inledande första bestämmelse ges en lista med exempel på vad som kan vara ett skyddat verk.

 

Det kan vara en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal. Ett datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst. Utöver detta anges att upphovsrätt gäller också för verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Sammanfattningsvis brukar man använda begreppen litterära och konstnärliga verk.

 

Till litterära verk räknas verk av beskrivande art, vanligtvis texter i olika former. Ett litterärt verk skapas exempelvis då läraren formulerar sina föreläsningstankar och studenten skriver sin uppsats. Till konstnärliga verk räknas bild, film, musik, oavsett dess syfte. Det kan vara såväl "telefonkludd" som en konststuderandes examensarbete.

 

Observera att idéer, sakförhållanden, upplysningar eller fakta inte skyddas av upphovsrätt. Det är den individuella utformningen som skyddas om den är originell, inte innehållet. Det betyder att en text som beskriver eller en bild som illustrerar en idé, ett faktaförhållande, ett forskningsresultat eller liknande, kan skyddas av upphovsrätt om den är originell, men inte den idé, de fakta eller den forskning som beskrivs.

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens