Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Förvaltning

Förvaltningslagen är grunden för all handläggning av ärenden inom universitet och högskola. Den är som en "ryggrad" i all myndighetsutövning. Om förvaltningslagen (FL) är som ett slags skelett för arbetet med ärenden, så kan reglerna för bedömning av sakfrågorna liknas vid kroppen.

 

För den som vänder sig till en myndighet, eller som på annat sätt kommer i kontakt med myndigheten, utgör förvaltningslagen en ram för vad han eller hon har att vänta sig av myndigheten och därmed av dem som arbetar där. Inom den ramen ska den som är anställd vid en myndighet agera opartiskt. Handläggningen ska skötas med omsorg och man ska också handla formellt korrekt. Men det är inte tillräckligt.

 

En myndighetsperson måste även i övrigt se till att den enskilde kan ta till vara sin rätt och ska underlätta för honom eller henne att ha med myndigheten att göra. Lagen har därför även bestämmelser om serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, snabb och enkel handläggning, lättbegripligt språk och muntlig handläggning.

 

Förvaltningslagen är kort och innehåller basregler för myndighetsutövning och annan handläggning av ärenden. Som en naturlig följd av att lagen är generellt utformad finns tillfällen då lagen inte ska tillämpas. Om regler i en annan lag eller författning avviker från förvaltningslagens regler så ska specialreglerna tillämpas, framför förvaltningslagen.

 

I för­valtningslagen finns också bestämmelser som innebär direkta undantag från lagens tillämpning. Du kan läsa mer om detta på din högskolas interna webbplats. Leta efter det som brukar kallas "Regelboken". Där finns anvisningar om hur din högskola bestämt att anställda ska tillämpa förvaltningslagen, och andra lagar och regler på högskolans område. Du kan också läsa mer i regeringens faktablad "Förvaltningslagen - en grundval för rättssäkerhet & service".

 

Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar bland annat hur antagning till högskoleutbildning ska gå till och vilka examina universiteten och högskolorna får utfärda. Myndigheten för frågor som rör universitet och högskolor var tidigare Högskoleverket, men 2013 delades verksamheten upp i de nya myndigheterna Universitetskansler­ämbetet respektive Universitets- och högskolerådet. På dessa två myndigheters hemsidor hittar du mer information om de lagar och regler som styr högskolan.

 

På följande sidor finner du kortfattad information om förvaltning och myndighetsutövning inom högskolan.

 

Svar på frågor hittar du under Frågor & svar om förvaltning och examination. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till ditt lärosätes jurist.

Lagtexter

Förvaltningslagen (1986:223)

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)


Länktips

Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf)

Universitetskanslerämbetet, särskilt den del som handlar om lagar och regler

Universitets- och högskolerådet

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens