Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om upphovsrätt

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Upphovsrätt i informationssamhället

Sedan mitten av 1990-talet har informationstekniken skapat revolutionerande möjligheter att skapa och kommunicera alla former av material. Det framväxande informationssamhället har medfört stora krav på harmonisering, anpassning och ändring av det upphovsrättsliga regelverket. 

 

Frågorna bland lärare och studenter är många. Vad är egentligen upphovsrätt och vad innefattar det för skydd och för vem? Vad innebär "lärarundantaget"? Vad gäller för användning på intranät och internet? Och vad gäller egentligen för material som finns på nätet? Denna korta genomgång kan förhoppningsvis ge några svar.

 

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrättslagen inleds med orden att "Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket".

 

Den som till exempel skriver en bok, artikel, uppsats eller målar en tavla är upphovsman till ett verk. Upphovsrätten handlar om upphovsmannens rätt till sina alster och skyddet mot att alstren utan lov utnyttjas av andra.

 

Att ha upphovsrätt till ett verk innebär att man ensam har rätt att bestämma över användningen av verket. Ingen får utan lov från upphovsmannen kopiera eller gör verket tillgängligt för allmänheten. Regler om detta finns i Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). I lagen finns också regler om sanktioner vid intrång i ensamrätten.

 

Litterära verk är till exempel skönlitterära och facklitterära verk och andra former av språkverk, men kan även ha annan form, som kartor eller datorprogram.

För datorprogram gäller särskilda regler.

 

Även sammanställningar av uppgifter kan vara litterära verk, såsom kataloger, databaser och länksamlingar.

 

Vem skyddas? 

Den som som skrivit, målat, fotograferat, komponerat eller på något annat sätt skapat ett verk, har ett upphovsrättsligt skydd av verket.

 

Om det inte går att skilja flera personers skapande åt, har de gemensam upphovsrätt och kan bara förfoga över verket tillsammans, om inte annat avtalats.

 

Det finns ingen kompetens eller åldersbegränsning av vem som kan vara upphovsman. Det enda som krävs är att man skapat något litterärt och/eller konstnärligt alster som är originellt, d.v.s. är ett resultat av det egna intellektuella och individuella skapandet.

 

Beroende på i vilken situation skapandet sker kan det dock ske en övergång av rätten till en arbetsgivare eller uppdragsgivare.

 

När det gäller anställda så gäller som huvudregel den så kallade tumregeln, att upphovsrätten övergår till arbetsgivaren för det som skapas av den anställde inom ramen för anställningen. Uppdragstagare däremot behåller som huvudregeln upphovsrätten till det som skapas om det inte avtalats eller på annat sätt var tydligt att något annat skulle gälla.

Källor

Se Referenser.

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens